Vedtekter

Les under:

Vedtekter

Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK)

 

Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130

 § 1 FORMÅL

 Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotball.
Ved en eventuell avvikling vil Blåhvalanes midler legges i karantene hos Sandefjord Fotball AS. Ved oppstart av ny supporterklubb innen 6 måneder etter oppløsningen, skal midlene tilfalle denne. Om ikke, tilfaller midlene SF breddesatsing.

 

§ 2 MEDLEMSKAP

 Blåhvalane består av de personer som til enhver tid er medlemmer i organisasjonen. I utgangspunktet kan alle som ønsker det bli medlemmer. Medlemskap utstedes av styret eller den styret har gitt fullmakt. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Styret har fullmakt til å nekte personer medlemskap/ekskludere medlemmer som kan komme til å skade organisasjonens omdømme (se § 10 vedrørende eksklusjon).

 Kontingenten for hvert år betales innen utgangen av året. Medlemmer beholder likevel sine medlemsrettigheter dersom de betaler årskontingenten innen 1. mars året etter.

 Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

 

§ 3 KLUBBENS ORGANISASJON

 Supporterklubben utøver sin virksomhet gjennom følgende organer:

 Årsmøtet

 Medlemsmøter

Styremøter

 Gjennomgående bestemmelser

 Dagsorden/saksliste

 Ved innkalling til møter i supporterklubben skal det foreligge saksliste.

 

Avstemmingsregler

 Ved avstemminger i klubbens organer har hvert møtende medlem en stemme.
Sakene blir avgjort ved alminnelig flertall (flertall av de avgitte stemmer).
Ved stemmelikhet er forslaget falt.

 Ved personvalg der det er to eller flere kandidater, skal det være skriftlig avstemning. Oppnås ikke flertall ved første gangs avstemming, foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 Uravstemning

 Medlemsmøtet kan etter innstilling fra styret beslutte om en sak skal ut til medlemmene via en uravstemning.

 Protokoller

 Det skal føres protokoller fra alle møter i supporterklubben.

 Valgbarhet

 Alle klubbens medlemmer er valgbare til verv i klubben.

 Styret kan foreta suppleringsvalg i årsmøteperioden.

 § 4 ÅRSMØTE

 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Styret avgjør nærmere tidspunkt og sted. Medlemmer skal innkalles senest 2 uker før møtet finner sted.

 

Følgende saker skal behandles:

 a) Valg av ordstyrer

 b) Valg av referent

 c) Valg av to medlemmer til å undertegne referatet

 d) Årsberetning

 e) Gjennomgang av regnskap

 f) Innkomne forslag

 g) Budsjett

 h) Valg av styre

 i) Valg av valgkomité med 2 medlemmer

 j) Fastsette kontingent for inneværende år

 k) Godkjenne 1 revisor

 

Valg foregår primært ved akklamasjon, men kan også avvikles skriftlig dersom årsmøtet uttrykker ønske om det. Alle årsmøtesaker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Personer med gyldig medlemskap for inneværende år samt det året årsmøtet holdes for og som ellers oppfyller kravene i § 8 har stemmerett. Medlemsbevis eller kvittering må fremvises ved inngangen.

 Innkomne forslag må være styret i hende 1-en uke før møtet finner sted.

 § 5 Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte på 1 ukes varsel. Det er styret eller medlemsmøtet som innkaller. Bare de saker som er tatt med i innkallingen kan bli behandlet på et ekstraordinært årsmøte.

§ 6 STYRET

 

Styret i Blåhvalane skal bestå av:

 

Leder

velges for 2 år

Nestleder

velges for 2 år

Kasserer

velges for 2 år

Sekretær

velges for 2 år

Seks styremedlemmer

velges for 2 år

 3 varamedlemmer velges for ett år av årsmøtet. Varamedlemmene har møterett, ikke stemmerett på styremøtene (med mindre vedkommende har avtalt å stille på vegne av et styremedlem).

 Hvis et styremedlem etter innkalling ikke stiller på 5 påfølgende styremøter, kan vedkommende etter styrets skjønn byttes ut med en ny kandidat.

 Styret kan, om ønskelig, selv utpeke den som skal fungere som talsperson opp mot klubb og presse.

 § 7 ENDRING AV VEDTEKTER

 Vedtektene kan endres av årsmøtet ved minst 2/3 flertall. Forslag til endringer må legges fram skriftlig.

 § 8 STEMMERETT OG VALGBARHET

 

For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 3 måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til styrer i organisasjoner hvor Blåhvalane har medlemskap eller eierskap samt disses årsmøter, medlemsmøter, ting eller generalforsamlinger.

 

§ 9 RASISME, NAZISME OG VOLD

 Blåhvalane tar avstand fra enhver form for fordommer og diskriminering på grunn av hudfarge, nasjonalitet, tro, kjønn, legning eller funksjonshemming, og vil aktivt bekjempe rasisme og nazisme. Rasistisk og nazistisk aktivitet, samt medlemskap i rasistiske og nazistiske organisasjoner, er ikke forenlig med medlemskap i Blåhvalane.

 Blåhvalane vil aktivt motarbeide voldsbruk på idrettsarrangementer. Voldsbruk er ikke forenlig med medlemskap i Blåhvalane..

 

§ 10 EKSKLUSJON

 Medlemmer som bryter Blåhvalanes vedtekter og/eller på annen måte bidrar til å skade SF og/eller Blåhvalanes omdømme, kan ekskluderes av styret. Medlemmer kan enten ekskluderes direkte, eller gis advarsler avhengig av forseelsens alvorlighetsgrad.

 

§ 11 RETTIGHETER OG PLIKTER

 Minimum 2 personer SKAL ha innsyn til regnskap og bank konti til Blåhvalane. Leder og kasserer i Blåhvalane har tilgang.

 § 12 TIFO GRUPPEN I BLÅHVALANE

 TIFO gruppen utnevnes av styret. Alle TIFO arrangementer skal søkes via TIFO leder.

 

 

 

Vedtektene trer i kraft fra og med 26.01.2017

 

Endringer er foreslått og godkjent på årsmøte i Blåhvalane (SFSK) 26.januar 2017

◄ Tilbake